ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
วันนี้: Mon.Jul.2022
เวลาเปิดทำการ: 06.45-17.00


สืบค้น บรรณานุกรม
แสดงบรรณานุกรม
» สืบค้นห้องสมุดอื่น
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
วิธีการใช้งาน

ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

สืบค้นไปยังฐานข้อมูลของห้องสมุดต่าง ๆ โดยตรงด้วย protocol Z39.50

สืบค้นบรรณานุกรม จากห้องสมุดอื่น ๆ โดยค้นจาก:

เลือก ห้องสมุดหรือฐานข้อมูลจากรายการ

OpacZserver_listZserver OpacZserver_listZserverEncoding ห้องสมุด/ฐานข้อมูล
intanin.lib.ku.ac.th:210/innopac tis-620 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตร
kkulib.kku.ac.th:210/innopac utf-8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
www.nlt.go.th:210/horizon utf-8 หอสมุดแห่งชาติ
localhost:210/default tis-620 local
202.28.17.2:210/innopac utf-8 สำนักหอสมุด มจพ.
หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License